directie@mentisggz.nl

NIEUWS

 

Kwaliteitsstatuut
Mentis GGZ heeft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut (model 2020).

Het kwaliteitsstatuut beschrijft de wijze waarop een aanbieder in de ggz de integrale zorg voor de individuele patiënt/cliënt heeft georganiseerd, in het bijzonder de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de betrokken (andere) zorgverleners en hun onderlinge verhoudingen, op een zodanige manier dat de autonomie en regie van de patiënt/cliënt zoveel mogelijk wordt gestimuleerd en de kwaliteit en de doelmatigheid van de zorgverlening inzichtelijk en toetsbaar zijn. Ons kwaliteitsstatuut treft u onderstaand:

 

 

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basis- ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.

 

Algemene informatie

 1. Gegevens ggz-aanbieder

Praktijk informatie:

Naam praktijk: Mentis GGZ

E-mailadres: info@mentisggz.nl

KvK nummer: 71996109

Website: www.mentisggz.nl

AGB-code praktijk: 94064123

 1. Werkzaam in:

de generalistische basis-ggz de gespecialiseerde-ggz

Aandachtsgebieden

 1. Patiënten kunnen met de volgende problematiek in de praktijk terecht:

PROBLEMATIEK

 

Persoonlijkheidsproblematiek negatief zelfbeeld

angst- en spanningsklachten, trauma/PTSS

depressie,

relatie- of gezinsproblemen, arbeid gerelateerde problemen, overspannenheid en Burn-out, identiteitsproblemen,

lichamelijke klachten waarvoor geen duidelijke medische oorzaak gevonden kan worden, e.d.

 

BEHANDELMETHODES

 

Psychotherapie

Psychotherapie is een behandelmethode die wordt toegepast bij psychische klachten en problemen. In de gesprekken bespreekt u met de psychotherapeut uw klachten en problemen. De psychotherapeut lost geen problemen voor u op, maar helpt u nare dingen anders te zien, pijnlijke gevoelens te verwerken, of moeilijke situaties anders aan te pakken. Het doel van de therapie is uw psychische klachten en problemen op te heffen of zoveel te verminderen dat u er minder last van hebt. De problemen waarvoor mensen in psychotherapie gaan zijn heel verschillend. Voorbeelden van psychische problemen zijn: angsten, somberheid, relatieproblemen, klachten als gevolg van ingrijpende gebeurtenissen, rouw, weerkerende problemen met werk/opleiding.

 

Traumabehandeling en EMDR

Als u na een ingrijpende, nare gebeurtenis psychische klachten krijgt, kunt u er voor kiezen in psychotherapie te gaan. EMDR ( Eye Movement Desensitization Reprocessing) is een bewezen effectieve behandelmethode ontwikkeld om traumatische ervaringen te verwerken. Inmiddels is er steeds meer wetenschappelijke ondersteuning dat EMDR ook goed ingezet kan worden bij andere problemen en klachten, zoals bijv. angststoornissen, een dwangstoornis, de gevolgen van meervoudige traumatisering en chronische pijn. Ook wanneer iemand last heeft van een negatief zelfbeeld kan EMDR als onderdeel van een behandeling worden toegepast.

 

Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie ( CGt )is een combinatie van twee vormen van psychotherapie: cognitieve therapie en gedragstherapie. Cognitieve gedragstherapie pakt het gedrag en de negatieve gedachten aan die de problemen in stand houden. CGt is onder meer bewezen effectief bij angsten, depressie, verslaving en eetstoornissen.

 

 1. Samenstelling van de praktijk

Aan mijn praktijk zijn de volgende zorg verlenende medewerkers verbonden:

Medewerker 1

Regiebehandelaar

BIG-registratienummer: 89047072025

 

Medewerker 2

Medebehandelaars

BIG-registratienummer: 00000000000

 

 1. Professioneel netwerk

5a. Ik maak gebruik van een professioneel netwerk waaronder:

Huisartsenpraktijk(en)

Collegapsychologen en -psychotherapeuten

ggz-instellingen

Anders: Wijkteams

5b. Ik werk in mijn professioneel netwerk het meest, frequent, samen met:

Huisartsen Eemland

POH GGZ Eemland

Wijkteams Amersfoort

5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele netwerk, tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft:

Collegiaal consult inzake diagnose of behandeling indien twijfel ontstaat.

Afstemming met huisarts of POH-GGZ waar nodig.

Intervisie

5d. Patiënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij:

Onze praktijk heeft geen crisisdienst. Indien sprake lijkt te zijn van een crisissituatie, dan kan contact opgenomen worden met eigen huisarts of met de huisartsenpost.

5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH?

Nee, omdat: de GGZ geen specifieke afspraken nodig heeft voor haar werkzaamheden.

 

 1. Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg

Heeft u een contract met de zorgverzekeraar?

Nee

 1. Behandeltarieven:

Ik heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.

Ik heb het tarief overig (zorg)product voor niet-verzekerde zorg het OZP-tarief gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.

Ik heb het tarief voor zelfbetalers gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.

Ik hanteer voorwaarden en een tarief voor no-show: gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.

De behandeltarieven, OZP-tarief en eventueel no-show voorwaarden en no-show tarief zijn hier te vinden:

Link naar website met de behandeltarieven, OZP-tarief, en eventueel no-show voorwaarden en no- show tarief: www.mentisggz.nl/informatie/

 

 1. Kwaliteitswaarborg

Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of branche/beroepsvereniging(aanvinken wat van toepassing is:

Intervisie Visitatie

Bij- en nascholing

Registratie-eisen van specifieke behandelvaardigheden De beroepscode van mijn beroepsvereniging

Link naar website: www.bigregister.nl

 

9 Klachten- en geschillenregeling

9a. Mijn patiënten kunnen met klachten over mij of mijn behandeling terecht bij:

Zie klachtenregeling:

www.mentisggz.nl/informatie/

Link naar website:

www.mentisggz.nl/informatie/

9b. Mijn patiënten kunnen met geschillen over mij of mijn behandeling terecht bij:

Klachtenportaal Zorg: Westerstraat 117, 1601 AD Enkhuizen

Link naar website:

www.klachtenportaalzorg.nl

 

 1. Regeling bij vakantie en calamiteiten

10a. Patiënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij:

Collega binnen Mentis GGZ

10b. Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval mijn praktijk plotseling sluit wegens overlijden of andere calamiteiten:

Ja

 

Het behandelproces – het traject dat de patiënt in mijn praktijk doorloopt

 1. Wachttijd voor intake en behandeling

Patiënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via deze link of document (en kunnen deze telefonisch opvragen). De informatie is gerangschikt naar generalistische basis-ggz

 

en/of gespecialiseerde ggz, en -in geval van een contract- per zorgverzekeraar, en -indien van toepassing- per diagnose.

Link naar wachttijden voor intake en behandeling: www.mentisggz.nl/informatie/

 

 1. Aanmelding en intake

12a. De aanmeldprocedure is in mijn praktijk als volgt geregeld:

Aanmelding via Zorgdomein of papieren verwijsbrief.

Binnen gestelde wachttijd wordt er telefonisch contact opgenomen met cliënt om een afspraak te maken voor een intakegesprek.

12b. Ik verwijs de patiënt terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien mijn praktijk geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt (zoals een ander werkterrein of een behandelaar met een andere specifieke deskundigheid):

Ja

 

 1. Diagnostiek

13a. De diagnose voor de behandeling wordt in mijn praktijk gesteld door

Naam: (regie)behandelaar

Generalistische basis ggz:

Kwalificatie           Omschrijving

9402      Psychotherapeut

9405      Klinisch psycholoog

9406      gz-psycholoog

Gespecialiseerde ggz:

Kwalificatie           Omschrijving

9402      Psychotherapeut

9405      Klinisch psycholoog

13b. Zijn er andere betrokkenen bij het diagnostisch proces, zo ja in welke rol?:

Medebehandelaar onder verantwoordelijkheid regiebehandelaar.

 

 1. Behandeling

14a. Het behandelplan wordt in mijn praktijk in samenspraak met de patiënt opgesteld door

Naam: (regie)behandelaar

Generalistische basis ggz:

Kwalificatie           Omschrijving

9402      Psychotherapeut

9405      Klinisch psycholoog

9406      gz-psycholoog

Gespecialiseerde ggz:

Kwalificatie           Omschrijving

9402      Psychotherapeut

9405      Klinisch psycholoog

14b. Het aanspreekpunt voor de patiënt tijdens de behandeling is

Naam: (regie)behandelaar

Generalistische basis ggz:

Kwalificatie           Omschrijving

9402      Psychotherapeut

9405      Klinisch psycholoog

9406      gz-psycholoog

 

Gespecialiseerde ggz:

Kwalificatie           Omschrijving

9402      Psychotherapeut

9405      Klinisch psycholoog

14c. De patiënt/cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de behandeling (naam en functie van de betreffende persoon zijn bekend bij de patiënt/cliënt):

Ja

14d. Bij langer durende behandeling (> 12 weken) stuur ik een afschrift van het behandelplan of een samenvatting hiervan als brief naar de huisarts (of andere verwijzer), tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft:

Ja

14e. Ik draag zorg voor goede communicatie met de patiënt en –indien van toepassing en met toestemming van de patiënt- diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe dat als volgt:

De intakefase is gericht op verhelderen van klachten, leef/probleemsituatie en hulpvraag. Dit wordt aangevuld met vragenlijsten en zo nodig psychologisch testonderzoek. Op basis daarvan stelt de behandelaar een behandelplan op welke wordt besproken met cliënt.

14f. De voortgang van de behandeling wordt in mijn praktijk als volgt gemonitord:

Voorgangsbespreking

Vragenlijsten

14g. Ik heb een kopie van de overeenkomst met de Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor aanlevering van ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark ggz (SBG):

N.v.t.

14h. Ik evalueer periodiek en tijdig met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als standaardperiode hanteer ik hiervoor: Om de 3 maanden bij langdurige behandelingen, anders maandelijks

14i. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten op de volgende manier:

Via vragenlijst Mentis GGZ

 

 1. Afsluiting/nazorg

15a. Ik bespreek met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de behandeling en de mogelijke vervolgstappen:

Ja

15b. De verwijzer wordt hiervan in kennis gesteld middels een afrondingsbrief, tenzij de patiënt hiertegen bezwaar maakt:

Ja

15c. Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer. Ik informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de patiënt hier bezwaar tegen maakt:

Ja

 

 1. Omgang met patientgegevens

16a. Ik vraag om toestemming van de patient bij het delen van gegevens met niet bij de behandeling betrokken professionals:

 

Ja

16b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld), het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij materiële controle):

Ja

16c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn zorgverzekeraar/DIS:

Ja

 

Ondertekening

Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening, handel conform het model kwaliteitsstatuut en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar waarheid heb ingevuld:

Ja